Algemene voorwaarden Kids en Coaching
Ellen de Haan1. Algemeen

 • Kids en Coaching is opgericht door Ellen de Haan gevestigd te Edam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  54489938.
 • Kids en Coaching richt zich op het begeleiden van kinderen die hulp nodig hebben bij ‘leren’, hun emoties en/of ‘gedrag’. Deze begeleiding kan plaatsvinden op scholen, bij kinderen thuis of in de praktijkruimte van Kids en Coaching.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kids en Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

 • Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 sessie.
 • Verzetten van de afspraak is mogelijk, mits dit tijdig gebeurt via e-mail, voicemail of whatsapp. Bij ziekte wordt afgestemd of de les ingehaald kan worden.
 • Voor scholen geldt dat bij ziekte van de leerling een andere leerling mag profiteren van de begeleiding(stijd).
 • Als de school gesloten is voor leerlingen, bijv. vanwege een studiedag, dan vervalt de begeleiding en worden er geen kosten inrekening gebracht.
 • Bij verhindering of ziekte van Kids en Coaching wordt de gemiste les niet in rekening gebracht.

4. Tarieven

 • Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het hoofdstukje “tarieven” op de website of na te vragen bij Kids en Coaching. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een afspraak gemaakt. Deze tijd wordt in rekening gebracht.

5. Betalingsvoorwaarden

 • Voor de betaling ontvangt u maandelijks een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Kids en Coaching.
 • Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kids en Coaching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kids en Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, 3,50 euro per nota, in rekening te brengen.
 • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kids en Coaching volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand is Kids en Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid

 • Het advies van Kids en Coaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Kids en Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kids en Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kids en Coaching.
 • Voor klachten die van lichamelijke en / of psychische aard zijn, raadt Kids en Coaching u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

7. Observatie en verslag

 • Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier. Kids en Coaching stuurt hiervoor de factuur naar de ouders/verzorgers van het kind.
 • Op verzoek van de cliënt of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Kids en Coaching zelf gemaakt. Voor het maken van het verslag wordt de tijd in rekening gebracht. In principe 45 minuten.

8. Begeleiding kinderen t/m 18 jaar  

 • Kids en Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 • De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kids en Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. Vertrouwelijkheid

 • Kids en Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de begeleiding.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

10. Regels rond een afspraak voor kinderen

 • Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt.
 • De ouder/verzorger dient tijdens de begeleiding telefonisch bereikbaar te zijn. Na de begeleiding is er even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
 • Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek of een afrondend gesprek met de ouders, waarin de vorderingen van het kind ten aanzien van het gestelde doel worden besproken.
 • Op verzoek van de ouder/verzorger kan een verslag van het gelopen traject worden gemaakt door Kids en Coaching.