Kids en coaching

helpt je met leren

Beelddenken

Beelddenkers hebben een bijzondere gave: een creatieve, driedimensionale manier van denken.

Meer informatie

Ik leer leren

Is het huiswerk steeds weer een reden voor conflicten in huis en/of geeft het veel stress?

Meer informatie

Dyslectie

Dyslexie is ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het aanleren van lezen en/of spellen.

Meer informatie

Dyscalculie

Dyscalculie betekent ‘niet kunnen rekenen’. Kinderen met dyscalculie hebben  problemen met rekenen en wiskunde.

Meer informatie

w

Cito Begeleiding

Veel scholen maken gebruik van de Cito-toetsen. Citotoetsen horen bij het leerlingvolgsysteem van een school.

Meer informatie

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen, viel de Cito-toets tegen, heeft uw kind moeite met breuken, verhaaltjessommen of een ander leerprobleem?

Van nature vinden kinderen leren leuk

Baby’s en jonge kinderen ontdekken ‘de wereld’ door te zien, te horen, te voelen, te ruiken en te proeven. Ze ‘be-leven’ de wereld en leren op deze manier met hun hele lijf.

Ieder kind is anders en leert op eigen wijze en op eigen tempo. Dat gaat vaak goed totdat er – vaak op school – gesignaleerd wordt dat het kind niet voldoet aan de norm die gesteld is.

Leren is complex en de eisen worden steeds strenger. Naar mate kinderen verder komen in de basisschool, wordt de leerstof veelal talig en schriftelijk aangeboden. Lang niet voor alle kinderen is dit de manier waarop ze het beste leren.

Leerproblemen kunnen veel doen bij een kind. Het kan onzeker maken, faalangstig, gefrustreerd. Een kind kan boos worden, of juist in zichzelf gekeerd raken.  En dat doet het zelfbeeld van het kind geen goed.

HOE HELPT KIDS EN COACHING uw kind?

  • 1. We gaan in gesprek met u en uw kind
  • 2. We stellen samen een doel
  • 3. We stellen de talenten of kwaliteiten van uw kind voorop
  • 4. We onderzoeken via welk(e) zintuig(en) uw kind het beste leert
  • 5. We onderzoeken welk informatieverwerkingssysteem uw kind heeft
  • 6. We bieden lesstof aan op een manier die past bij de leerstijl van uw kind
  • 7. We onderzoeken op welke manier uw kind de lesstof het beste opslaat in het geheugen
  • 8. We leren uw kind passende vaardigheden en strategieën aan
  • 9. We trainen de nieuwe vaardigheden en strategieën met kind (en ouder) om in sneltreinvaart succes te boeken op school

het mooiste dat je kunt worden is jezelf…

"Steeds vaker word ik door scholen benaderd voor leerling arrangementen. Het gaat om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij ernstige dyslexie, dyscalculie, een algehele leerstoornis, een motivatieprobleem, een Autisme Spectrum Stoornis, of een combinatie van problematieken. Samen met ouder(s), verzorger(s), school en leerling wordt de begeleiding afgestemd. Deze begeleiding vindt in principe onder schooltijd op school plaats."

Ellen de Haan, Kids en Coaching

"Steeds vaker word ik door scholen benaderd voor leerling arrangementen. Het gaat om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij ernstige dyslexie, dyscalculie, een leerstoornis, een motivatieprobleem, een Autisme Spectrum Stoornis of een combinatie van problematieken. Samen met ouder(s), verzorger(s), school en leerling wordt de begeleiding afgestemd. Deze begeleiding vindt in principe onder schooltijd op school plaats."

Ellen de Haan,
Kids en Coaching